Mangaļmuižas parka labiekārtošana

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
95500.00 EUR
Apkaime
Trīsciems
Iesniedzējs
Trīsciema biedrība
Balsu skaits
153
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Jaunciema gatve 171 (kadastra apzīmējums: 01001130181).

Mangaļmuižas parks atrodas dabas lieguma Jaunciems” teritorijā, daļēji – neitrālajā zonā, un daļēji – dabas lieguma zonā. Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” esošajai informācijai, šajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājams biotops „Ozolu meži”, kas iekļauts Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā. 2015.gadā Dabas aizsardzības pārvalde saskaņoja Trīsciema biedrības” lūgumu ļaut izvietot informatīvu stendu pie Mangaļmuižas parka. 2015.gadā tas tika izdarīts. Trīsciema iedzīvotāji biedrības tikšanās reizēs vienmēr norāda, ka parku nepieciešams labiekārtot, jo tas ir piegružots un rada nesakoptu iespaidu, kas kontrastē ar pārējās apkaimes vidi.

Tomēr dabas lieguma noteiktie aizliegumi kavē Trīsciema biedrību” veikt šos darbus, un atliek tikai noskatīties, kā parks ieaug atkritumos. Šāda situācija neveidotos, ja parkā tiktu iekārtots infrastruktūras objekts, kura uzturēšana tiktu nodrošināta saskaņā ar līdzīgu objektu uzturēšanas normām. Trīsciema biedrība” aicinātu iedzīvotājus atbalstīt skatu torņa apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

Dabas lieguma Jaunciems” dabas aizsardzības plānā 2016.-2026.gadam secināts: Mangaļmuižas parks un plašā pļava ar skatu pār ezeru ir labs potenciāls vietas attīstībai. Minētajam nolūkam veidojama infrastruktūra ainavas atklāšanai, ierīkojot skatu torni un paaugstinātu taku līdz tam. Ainavu perspektīva iekļautu arī kuģu remonta rūpnīcas, Mīlgrāvja satiksmes pārvada un ostas infrastruktūras savdabīgo ainavu. Teritorija atrodas ainaviski skaistā vietā un ir bagāta ar dabas vērtībām, tāpēc, izstrādājot atbilstošu labiekārtošanas projektu, to varētu padarīt pievilcīgu lieguma apmeklētājiem”.

Saskaņā ar šo plānu, parkā paredzēts novietot infostendu, iekārtot atpūtas vietu un skatu torni. Ņemot vērā, ka viens informatīvais stends jau ir izvietots parka malā, Trīsciema biedrība” aicina izveidot laipu 250 metru garuma līdz skatu tornim un izbūvēt skatu torni.

Kontaktinformācija: Trīsciema biedrība, e-pasta adrese: trisciema.biedriba@inbox.lv; vietne: www.3ciems.lv; tālruņa Nr. 29436526, kontaktpersona Normunds Ceipe.