Datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi, balsojot par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta īstenošanas konkursa projektu

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra personā, adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 80000800, elektroniskā pasta adrese: aic@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 

Nolūks personas datu apstrādei un apstrādes juridiskais pamats

1. Identificēt Jūs kā datu subjektu un pārliecināties vai Jūs kā datu subjekts atbilstat konkursa nolikumā noteiktajiem balsošanas kritērijiem, tas ir, Jūs kā datu subjekts esat sasniedzis 16 gadu vecumu un Jūs kā datu subjekts esat balsojis vienu reizi.

2. Balsošanas procesa nodrošināšana par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektiem. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta pirmā un otrā daļa. Ministru kabineta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.3. apakšpunkts).

 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (saistībā ar datu pārbaudi Fizisko personu reģistrā), Valsts reģionālās attīstības aģentūra (saistībā ar Vienoto pieteikšanās moduli portāla www.latvija.lv), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām)

Nenotiks.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

1. Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), balsojot par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu klātienē, saskaņā ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra apstiprināto lietu nomenklatūru, tiks glabāti ne ilgāk kā 1 gadu.

2. Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), tīmekļa vietnē www.balso.riga.lv, tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Ja personas dati netiks sniegti, nebūs iespējams veikt balsojumu par kādu no Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektiem.

Datu avoti un personas datu kategorijas

Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiek  salīdzināti ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra datiem.

Balsošana mājas lapā iespējama tikai personai, kura apstiprinājusi savu identitāti ar kādu no Vienotā pieteikšanās moduļa (turpmāk - VPM) portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. No VPM tiek saņemti šādi personas dati: lietotāja vārds, uzvārds un personas kods. Personas datu, kas apstrādāti VPM autentifikācijas lapā, pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (kontaktinformācija - Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

 

Sīkdatņu politika