Datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi, balsojot par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs), adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050, tālrunis: 80000800, elektroniskā pasta adrese: apc@riga.lv .

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods) apstrādes mērķis: Balsošanas par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektiem procesa nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta pirmā un otrā daļa. Ministru kabineta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.3. apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu  vērtēšanas komisija, Rīgas domes Sekretariāts, kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati:

Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) balsojuma nodrošināšanai par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldībā apstiprināto lietu nomenklatūru tiks glabāta 10 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

Sīkdatņu politika