Datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi, balsojot par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa projektu

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs), adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 80000800, elektroniskā pasta adrese: aic@riga.lv .

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, IP adrese, e-pasta adrese un personas balsojums) apstrādes mērķi:

1. Identificēt Jūs kā datu subjektu un pārliecināties vai Jūs kā datu subjekts atbilstat konkursa nolikumā noteiktajiem balsošanas kritērijiem, tas ir, Jūs kā datu subjekts esat sasniedzis 16 gadu vecumu un Jūs kā datu subjekts esat balsojis vienu reizi.

2. Balsošanas par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektiem procesa nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta pirmā un otrā daļa. Ministru kabineta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.3. apakšpunkts).

3. Interneta vietnes ziņu nosūtīšana uz Jūsu kā datu subjekta norādīto elektroniska pasta adresi. Tiesiskais pamats Jūsu ka datu subjekta personas datu apstrādei ir Jūsu kā datu subjekta piekrišana.

Personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija, Rīgas domes Sekretariāts, kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati:

Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) balsojuma nodrošināšanai par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldībā apstiprināto lietu nomenklatūru tiks glabāta ne ilgāk kā 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Balsošana mājas lapā iespējama tikai personai, kura apstiprinājusi savu identitāti ar kādu no Vienotā pieteikšanās moduļa (turpmāk - VPM) portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. No VPM tiek saņemti šādi personas dati: lietotāja vārds, uzvārds un personas kods. Personas datu, kas apstrādāti VPM autentifikācijas lapā, pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Sīkdatņu politika