Pierakstīties jaunumiem

Datu subjekta informēšana par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs; adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 80000800, elektroniskā pasta adrese: aic@riga.lv un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67037022, elektroniskā pasta adrese: tc@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs; adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (elektroniskā pasta adreses) apstrādes mērķis: interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņu nosūtīšanas uz Jūsu noradīto elektroniskā pasta adresi nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana.

Personas datu saņēmēji: Rīgas domes Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs un  Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšanai).

Jūsu personas dati tiks glabāti: no pieteikšanās dienas interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņām Jūsu norādītajā elektroniskā pasta adresē līdz dienai, kad Jūs atteiksieties no interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņām.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Piekrītu personas kā datu subjekta datu apstrādei.

 

Pierakstīties jaunumiem