Pierakstīties jaunumiem

Lai nosūtītu Jums interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņas uz Jūsu noradīto elektroniskā pasta adresi, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese.

Informējam, ka Jūs jebkurā brīdi variet atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: aic@riga.lv.

Datu subjekta informēšana par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs, adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 80000800, elektroniskā pasta adrese: aic@riga.lv  un Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra", adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67037022, elektroniskā pasta adrese: da@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 

Nolūks personas datu apstrādei

Interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņu nosūtīšanas nodrošināšana uz Jūsu noradīto elektroniskā pasta adresi. 

Apstrādes juridiskais pamats

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs un  Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai).

Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām)

Nenotiks.

Laika posms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai

No pieteikšanās dienas interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņām personas norādītajā elektroniskā pasta adresē līdz dienai, kad persona atteiksies no interneta vietnes www.balso.riga.lv ziņu saņemšanas.

 

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus 

Nav pienākums sniegt e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiek sniegta, tad nav iespējams saņemt ziņas.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (kontaktinformācija - Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Piekrītu personas kā datu subjekta datu apstrādei.

Pierakstīties jaunumiem