Jaunciema gatves uzlabošana

Projekta kopējās izmaksas
50000.00 EUR
Apkaime
Trīsciems
Iesniedzējs
Trīsciema biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Jaunciema gatve no sabiedriskā transporta pieturas “Jaunciema 1.šķērslīnijaˮ līdz autobusa pieturai “Āliņģu ielaˮ.

Jaunciema gatve ir nozīmīga Rīgas Ziemeļu daļas transporta maģistrāle. Pa to brauc sabiedriskais transports, privātās un uzņēmumu automašīnas. Jaunciema gatve ir pilsētas maģistrāle, kas nodrošina satiksmi gan Trīsciema apkaimes iekšienē, gan nodrošina nokļūšanu citās apkaimēs, Rīgas centrā un Vidzemē, gan arī ir tai nozīmīga loma tranzīta plūsmai uz Rīgas rūpnieciskajiem rajoniem. Lai ceļa izmantošana visu patērētāju vajadzībām būtu atbilstoša, tam jābūt kvalitatīvam un daudzfunkcionālam.

Pašlaik Jaunciema, Trīsciema, Kalngales, Garciema, Carnikavas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Mangaļsalas iedzīvotāji pārsvarā izmanto privāto transportu nokļūšanai līdz savam galamērķim, kaut gan labprātāk brauktu ar velosipēdiem vai dotos pastaigā. Trīsciems ir apkaime, kas stiepjas apmēram 5 km garumā gar Jaunciema gatves abām pusēm. Trīsciema teritorijā ir piecas sabiedriskā transporta pieturvietas: Pagrieziens uz Carnikavu”, Langa”, Līgeri”, Niedru iela” un Jaunciema gatve 233”. Pie tām nav ierīkotas nojumes, nav arī gājēju pāreju. Savukārt Jaunciema teritorijā ir pieturvieta Zundagi”, bet Vecmīlgrāvī – Ziemeļblāzma”, kas arī nav labiekārtotas. Jāpiemin, ka gājēju pārvietošanās gar Jaunciema gatves malu ir ļoti riskanta, jo nav ne gājējiem paredzētas ietves, ne drošas, kvalitatīvas ceļa malas.

Pašreizējos Rīgas pilsētas attīstības dokumentos[1] vairākkārt ir uzsvērta nepieciešamība reorganizēt satiksmi Rīgā, par prioritāti izvēloties hierarhiju: gājējs–velobraucējs–sabiedriskais transports–privātais transports. Gājēju/velobraucēju celiņu attīstība līdzsvaro satiksmes infrastruktūru un organizāciju un veicina veselības preventīvu aprūpi. [2], [3]

Kā norādīts pētījumā[4], parasti Eiropas lielākajās pilsētās 90% infrastruktūras tiek piemērota iedzīvotāju pārvietošanai ar autotransportu, 27% - kājāmgājējiem un 13% - no pilsētas infrastruktūras aizņem riteņbraucējiem piemērota komfortabla infrastruktūra (Moudon&Lee, 2003). Saskaņā ar šo metodiku ir izveidots modelis, kas nosaka un analizē vides noteicošos faktorus apkaimes kājāmgājēju un riteņbraucēju iespēju piemērotības novērtēšanā. Modelis balstās uz savstarpējo mijiedarbību starp indivīda uzvedību un apkārtējo vidi. Saskaņā ar šo metodiku, Jaunciema gatve saņem iespējamo zemāko vērtējumu: nav izbūvēts veloceliņš, nav iespējas droši pārvietoties pa alternatīviem ceļiem (gājēju celiņiem, pa parkiem, pa meža takām u.c.) ar velosipēdu – 0 punktu.

Lai gan Transporta attīstības tematiskais plānojums paredz prioritāri veloceliņus izbūvēt ielās, kur visbiežāk notiek ceļu satiksmes negadījumi ar velobraucējiem un gājējiem, vēlamies norādīt, ka šādu negadījumu skaits uz Jaunciema gatves ir tik neliels tikai tāpēc, ka iedzīvotāji, izvērtējot savus riskus, atsakās no velotransporta izmantošanas un izvairās no pārvietošanās ar kājām gar Jaunciema gatvi. Un tas notiek zaļākajā Rīgas apkaimē!

Trīsciema biedrība” ir īstenojusi arī Trīsciema iedzīvotāju informatīvu kampaņu par drošu uzturēšanos uz ielas un izsniegusi iedzīvotājiem atstarotājus. Tā ka gājēju satiksme Jaunciema gatvē nav pārāk intensīva, saskaņā ar rekomendācijām veloinfrastruktūras attīstības īstenošanai vēlamies aicināt uzsākt darbu pie kopīga celiņa gājējiem un velobraucējiem izveidošanas kaut vai gar vienu ceļa malu.[5] Saprotot, ka Jaunciema gatves platums neļauj velosatiksmi organizēt uz brauktuves, tā ir jāorganizē ārpus brauktuves.[6]

Trīsciema biedrība” jau vairākkārt ir uzrunājusi Rīgas domes atbildīgās struktūrvienības par gājēju pārejas izveidi un pieturvietas labiekārtošanu pieturā Līgeri”. Rīgas domes Satiksmes departaments 2015.gada 13.marta vēstulē Nr. DS-15-687-nd norāda, ka pieturvietas izbūvei nepieciešams būvprojekts un nav zināms, kad tā izstrādei tiks piešķirts finansējums. Savukārt 2017.gada 6.jūnija vēstulē Nr.DS-17-1496-nd norādīts: „Pieturvietas projektēšanas darbi ir iekļauti Departamenta darbu plānā, savukārt, darbu plāns tiek realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.”

Jaunciema gatves šķērsošana pie visām sabiedriskā transporta pieturvietām ir nepieciešama iedzīvotājiem, kuri dzīvo abās Jaunciema gatvēs pusēs. Transportlīdzekļu plūsma Jaunciema gatvē ir ievērojami palielinājusies un rīta stundās iedzīvotājiem nav iespējams paspēt uz autobusu, lai laikā ierastos mācību iestādē vai darbā, jo nav iespējams šķērsot Jaunciema gatvi intensīvās transporta plūsmas dēļ. Savukārt skolas vecuma bērniem, atgriežoties no skolas, ir bīstami šķērsot Jaunciema gatvi. Pie sabiedriskā autobusa pieturas Kalēji” būtu nepieciešams izveidot velo novietni, jo iedzīvotājiem līdz šai pieturai nākas mērot kājām vairākus kilometrus.

Iesniedzot šo projekta pieteikumu, Trīsciema biedrība” ierosina apstiprināt projekta ideju un izstrādāt būvprojektu par šādu darbu veikšanu, iespēju robežās īstenojot projektēšanas darbu par visām norādītajām sadaļām vai vismaz daļēji:
1. Velo/gājēju celiņa izveide 5,7 km garumā gar Jaunciema gatves vienu malu no sabiedriskā transporta pieturas
Āliņģu iela” līdz pieturai Jaunciema 1. šķērslīnija”;

2. Sabiedriskā transporta pieturvietu: Zundagi”, Pagrieziens uz Carnikavu”, Langa”, Līgeri”, Niedru iela”, Jaunciema gatve 233” un Ziemeļblāzma” labiekārtošana, aprīkojot tās ar nojumēm, paaugstinājumiem, ceļa paplašinājumiem;

3. Gājēju pāreju ierīkošana pie sabiedriskā transporta pieturām Zundagi”, Pagrieziens uz Carnikavu”, Langa”, Līgeri”, Niedru iela”, Jaunciema gatve 233” un Ziemeļblāzma”;

4. Velo novietnes ierīkošana pie sabiedriskā transporta pieturas Kalēji”.

Saprotot to, ka ielu un ceļu tīkla kvalitātes un pieejamības uzlabošanā nepieciešami ieguldījumi, ņemot vērā, ka velobraukšana kļūst arvien aktuālāka, savukārt Rīgā ir nepietiekami attīstīta velotransporta infrastruktūra[7], un veloceliņa izveidošana Trīsciemā, gar Jaunciema gatvi nav iekļauta Rīgas attīstības plānā 2014 – 2020. gadam, rosinām Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa rezultātu sasniegšanai plānotos līdzekļus izlietot projekta idejas saskaņošanas un projektēšanas darbiem. Trīsciema biedrības iesniegtā projekta apstiprināšanas gadījumā, saskaņā ar šī projektu konkursa finansējuma nosacījumiem, iepirkuma procedūra par visas Jaunciema gatves labiekārtošanas būvprojekta izstrādei būtu uzsākama uzreiz pēc projekta apstiprināšanas.

Norādām, ka projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša Rīgas pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

[1] Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam,

[2] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam, Rīcības virziens 5 Daudzveidīgas sporta iespējas. 39.lpp.

[3] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam, Rīcības virziens 5 Daudzveidīgas sporta iespējas. 43.lpp

[4] PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBU RAKSTUROJOŠO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UNPIEEJAMĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĂIJA RĪGAS APKAIMJU LĪMENĪ. 11.lpp https://www.google.com/search?q=Pils%C4%93tvides+att%C4%ABst%C4%ABbu+raksturojo%C5%A1o+pakalpojumu+kvalit%C4%81te+un+pieejam%C4%ABba+R%C4%ABgas+55+apkaim%C4%93s&rlz=1C1GCEU_enLV819LV819&oq=Pils%C4%93tvides+att%C4%ABst%C4%ABbu+raksturojo%C5%A1o+pakalpojumu+kvalit%C4%81te+un+pieejam%C4%ABba+R%C4%ABgas+55+apkaim%C4%93s&aqs=chrome..69i57.2175j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[5] Transporta attīstības tematiskais plānojums. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017. 56.lpp

[6] Transporta attīstības tematiskais plānojums. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 201751.lpp

[7] Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam , PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 63.lpp

Kontaktinformācija: Trīsciema biedrība, e-pasts trisciema.biedriba@inbox.lv; vietne: www.3ciems.lv; tālruņa Nr. 28322553, kontaktpersona Ilva Ieviņa.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdē nolemts noraidīt Trīsciema biedrības iesniegto projektu “Jaunciema gatves uzlabošana”, jo tas neatbilst konkursa nolikuma 7.2. punktam – projektam nav konstatējam paliekoša vērtība.