Uzsākta projekta "Vec-Anniņmuižas atdzimšana" īstenošana

bilde

 

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir uzsākusi projekta īstenošanai nepieciešamā topogrāfiskā plāna izstrādes dokumentu sagatavošanu – tehniskās specifikācijas izstrādi, tirgus izpēti un līguma noslēgšanu par topogrāfiskā plāna izstrādi.  Projekta teritorijā plānota projekta īstenotāja un iesniedzēja pārstāvju tikšanās par projektā iecerēto un esošās situācijas izvērtējumu, kas nepieciešams topogrāfiskā plāna izstrādei. Finanšu līdzekļi projekta īstenošanai nav izlietoti. Atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam topogrāfijas izstrāde (uzmērīšana, saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem, reģistrēšana Rīgas pilsētas būvvaldē) plānota līdz šī gada vidum, savukārt projektu pilnībā īstenot plānots līdz 2022. gada vidum.

Projekta īstenošanas ietvaros zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 01000930027 paredzēts izveidot atdalītu atpūtnieku zonu un suņu pastaigu zonu, norobežojot to ar žogu un iekārtojot atkritumu tvertnes, uzstādīt informatīvo stendu pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas – sabiedrības izglītošanai, apkaimes piederības sajūtas un identitātes veicināšanai un kultūrvēsturiskajai izpratnei. Tiks izveidota aptuveni 1 km gara veselības veicināšanas un dižkoku izziņas taka, sakopti ainaviskie koki un attīrīti no atkritumiem un krūmiem 8 valsts nozīmes un 10 vietējas nozīmes dižkoki.