Turpinās darbs pie atpūtas vietu izveides Dārziņos

Bilde

 

Turpinot 2019. gadā līdzdalības budžeta ideju konkursā apstiprinātā projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” īstenošanu, veikta būvniecības izmaksu noteikšana būvprojektiem “Rekreācijas vieta Zirņu salā” un “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48, Rīgā pie Dārziņu 9.līnijas”

Projektā kopā paredzēts izveidot četras atpūtas vietas: Daugavmalas ielā pie Plostnieku ielas, Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas, Daugavmalas iela pie Dārziņu 21. un 22.līnijas un Zirņu salā. Jau izveidotas abas Daugavmalas ielā esošās atpūtas vietas. Katrai no atpūtas vietām izstrādāts atsevišķs būvniecības projekts. 

Šī gada maijā, darbu beidzot Rīgas izpilddirekcijām, kuras līdz tam organizēja līdzdalības budžeta projektu konkursu, projekta īstenošanu pārņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (RDMVD). Zirņu salā un Jāņogu ielā iecerētajām atpūtas vietām līdz 2021. gada maijam nebija veikti projektu īstenošanai nepieciešamo izmaksu aprēķini, nebija sagatavotas darbu apjoma un veidu tāmes. Šī informācija ir nepieciešama, lai varētu izstrādāt iepirkuma dokumentus atlikušo divu atpūtas vietu izveides projektu īstenošanai, jo ar to tiek precizēts veicamais darbu apjoms un tiem nepieciešamais finansējums.

RDMVD sadarbībā ar Rīgas Dārziņu biedrību izstrādāja un 2021.gada 25.maijā Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņoja projektus aktīvās atpūtas zonu labiekārtošanai Zirņu salā un Jāņogu ielā. RDMVD 2021. gada 7. oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “Livland Group” par būvniecības izmaksu noteikšanu būvprojektiem “Rekreācijas vieta Zirņu salā” un “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48, Rīgā pie Dārziņu 9.līnijas”, par kopējo summu 556,60 eiro (ieskaitot PVN). 

SIA “Livland Group” līdz oktobra beigām noteica orientējošās būvniecības izmaksas katram no diviem atlikušajiem nerealizētajiem būvprojektiem. Rekreācijas vietas izveides Zirņu salā noteiktās izmaksas ir  42 759,28   eiro, savukārt rekreācijas vietas Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas noteiktās izmaksas ir  31 901,55  eiro. Būvniecības izmaksās ir iekļautas arī katra projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. 

Kopējais projektam “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” 2019. gadā līdzdalības budžeta konkursā piešķirtais finansējums ir 100 000,00 eiro. No tiem abu Daugavmalas ielā jau iekārtoto atpūtas vietu izmaksas bija 58 178,00 eiro. Tas nozīmē, ka atlikušais finansējums 41 822,00 eiro nav pietiekams, lai segtu Zirņu salā un Jāņogu ielā 48 paredzēto atpūtas vietu labiekārtošanas potenciālās izmaksas. Sadārdzinājums veidojies, jo valstī kopumā būtiski cēlušās būvnieku piedāvātās būvniecības cenas, kā arī šogad strauji pieaugot atsevišķu materiālu cenām. Tie ir apstākļi, kurus bija grūti paredzēt, kad 2019. gadā projekts tika apstiprināts īstenošanai. Nepieciešamais papildu finansējums projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” pabeigšanai tiks rasts Rīgas domes budžetā.

Atpūtas vieta Jāņogu ielā 48 tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, pārģērbšanās kabīni un riteņu novietni. Ērtākai piekļūšanai pie upes krasta tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks sakopta, uzbērtas smiltis, iesēts zāliens. Tiks uzstādīts informatīvais stends, restaurētas divas senās laivu pietauvošanas vietas. Tiks restaurēts senais sūkņu namiņš, un tajā tiks iekārtota socializācijas telpa. Otrā atpūtas vietā Zirņu salā tiks ierīkotas kāpnes ar margām, uzstādīta pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, informatīvs stends ar atpūtas vietas izmantošanas noteikumiem, iekārtota ugunskura vieta, piknika galds ar soliem, vairāki soliņi, riteņu novietnes. Tiks veikta Daugavas grunts izlīdzināšana. Tiks izstrādāts Zirņu salas labiekārtošanas projekts, paredzot tur trenažieru izvietojumu, nobrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Daugavas krastu sakopšanu un labiekārtošanu.

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem tieši lemt par daļas pilsētas budžeta izlietojumu un uzlabot vidi savas dzīvesvietas tuvumā, veicināt iedzīvotāju iesaisti savu apkaimju attīstībā, kā arī pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem. 

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā trijos konkursa norises gados atbalstīti 24 iedzīvotāju iesniegtie projekti.