Pagarināts rekreācijas vietas Dārziņos, Zirņu salā būvprojekta izskatīšanas termiņš

bilde

 

18.01.2021. Rīgas pilsētas būvvalde ir lūgusi objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvprojektam pievienot nevalstiskās organizācijas ekspertu viedokli par būvprojekta risinājumiem un pagarinājusi būvprojekta izskatīšanas termiņu līdz 04.03.2021.

Jau iepriekš ziņots, ka izstrādāts objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvprojekts un 13.11.2020. iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvatļaujā. Atpūtas vietas projektēšanas darbus bija iespējams uzsākt pēc AS “Latvenergo” veikto Daugavas attekas slūžu un tiltiņa uz Zirņu salu atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas 2020. gadā.