Līdz 29.maijam vēl ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursā

Informācija par konkursu

 

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, jau otro gadu pēc kārtas pašvaldība ir izsludinājusi “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursu”. Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, bija pagarināts projektu pieteikšanas termiņš, un projektus pieteikumus Rīgas apkaimju attīstības veicināšanai pašvaldībā ir iespēja iesniegt vēl līdz 29.maijam plkst.12.00.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.
Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses.
Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.
Finansējuma piešķiršanai tiks virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.
Projektu pieteikumi tiks pieņemti klātienē (speciāli izveidotā pastkastē) līdz šā gada 29. maija plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv.
Pagājušajā gadā konkursam tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 14 tika virzīti balsošanai, savukārt finansējumu saņēma seši projekti.