Izstrādāti būvprojekti rekreācijas vietas izveidei Zirņu salā un bijušās sūkņu stacijas ēkas nojaukšanai Jāņogu ielā 48, Dārziņos

bilde

 

Izstrādāts objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvprojekts un iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvatļaujā. Atpūtas vietas projektēšanas darbus bija iespējams uzsākt pēc AS “Latvenergo” veikto Daugavas attekas slūžu un tiltiņa uz Zirņu salu atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas.

Savukārt objekta “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6301” īstenošanai Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts bijušās sūkņu stacijas ēkas nojaukšanas būvprojekts un noslēgti līgumi par ēkas nojaukšanas būvdarbu izpildi un būvdarbu būvuzraudzību. Pēc bijušās sūkņu stacijas ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādes un darbu veikšanas būs iespējams pabeigt atpūtas vietas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi un veikt atpūtas vietas labiekārtošanas darbus.